STSistemi | Novice STSistemi - novice Sat, 19 Jul 2008 06:05:02 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://www.stsistemi.si info@stsistemi.si (STSistemi) STSistemi Obvezni zdravstveni prispevek navodila Pantheon Fri, 01 Feb 2008 00:38:55 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Obvezni-zdravstveni-prispevek-navodila-Pantheon_483 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Obvezni-zdravstveni-prispevek-navodila-Pantheon_483 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Povezava do spletnih navodil

 

Spremembe pri obračunu plače po ZZVZZ – T (Obvezni zdravstveni prispevek)

 

V Uradnem listu RS, št. 78/2023 z dne 19.7.2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) , s  kateri se uvaja novi obvezni zdravstveni prispevek (v nadaljevanju: OZP), ki ga bodo za obdobje od janarja 2024 dalje v pavšalnem znesku 35 EUR za posamezni koledarski mesec  zavezanci obračunavali na obrazcih, na katerih tudi sedaj obračunavajo obvezne prispevke za zdravstveno zavarovanje. Z zakonom je določeno, da se znesek pavšalnega prispevka uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v RS v preteklem letu po podatkih SURS – a in objavi v Uradnem listu RS najkasneje v mesecu februarja. V letu 2024 se prispevek ne bo zvišal, prva uskladitev bo februarja 2025. 

Pravilnikom o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev se za potrbe poročanja novega OZP na REK – O in REK – 1b obrazcu uvajajo dodatna polja.

Na zbirnem delu REK-O obrazca se uvaja polje 202a Obvezni zdravstveni prispevek, na zbirnem delu REK-1b obrazca pa se uvaja polje 402b Obvezni zdravstveni prispevek .

Na analitičnem delu REK obrazca (velja za REK-O in REK-1b) se uvaja polje A072a Obvezni zdravstveni prispevek in polje A028, v katerem izplačevalec dohodka označi, ali je prejemnik dohodka zavarovanec za OZP ali ne. V primeru, da se z REK obrazcem poroča o izplačilu dohodka za več mesecev, izplačevalec dohodka označi tudi mesece, za katere je prejemnik dohodka zavarovanec za OZP (polje A028 Obdobje).

Na analitičnem delu REK obrazca se zaradi spremembe osnove za plačevanje prispevkov za delavce, napotene na delo v tujini (35. člen Zakona o čezmejnem izvajanju storitev) za obdobje od januar 2024 dalje ukinja izpolnjevanje polja A011 Napotitev na delo v tujino (2. odst. 144. čl. ZPIZ-2).

OPOZORILO

Nastavitve za OZP so v PANTHEON – u omogočene z verzijo programa 10.0.36.00, z dne 1.12.2023.

Prenos šifrantov iz spletnega strežnika bo na voljo od verzije 10.0.36.10, s planiranim izidom 12.1.2024. Ročna nastavitev šifrantov je omogočena z verzijo programa 10.0.36.00.

 

]]>
Uvoz podatkov iz RKG Sat, 10 Nov 2007 21:20:49 +0100 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Uvoz-podatkov-iz-RKG_13 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Uvoz-podatkov-iz-RKG_13 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Za lažji in hitrejši vnos podatkov o kmetijskem gospodarstvu je uporabnikom Pantheon Farm Accouting omogočen uvoz podatkov iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG). S to funkcionalnostjo uvozimo v program vse podatke, ki so zabeleženi v bazi RKG. Ti podatki so: številka KMG-MID, G-MID, podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva, podatki o članih gospodinjstva, podatki o GERK-ih ter podatki o živalih. Več o samem poteku uvoza podatkov si lahko preberete na https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-si/default.aspx?ctxid=1002081.

 

Če rabite pomoč pri uvozu podatkov, nas kontaktirajte.

 

Vir: ftp://ftp.datalab.si/Marketing/E_novice/December_2012_tiskane.pdf

]]>
Evidenca delovnega časa po novem po 20.11.2023 Fri, 09 Nov 2007 23:25:51 +0100 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Evidenca-delovnega-casa-po-novem-po-20112023_467 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Evidenca-delovnega-casa-po-novem-po-20112023_467 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Z dnem 20.11.2023 začne veljati nov zakon o evidentiranju delovnega časa 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1574

https://www.gov.si/novice/2023-11-09-novosti-pri-vodenju-evidenc-na-podrocju-dela-in-socialne-varnosti/

Zato smo v podjetju ST Sistemi d.o.o. pripravili enostavni program za vodenje evidence delovnih ur. Program nadomesti papirno evidenco ur. Zaposleni si sam vnaša delovni čas, odsotnosti, izrabo odmorov. Ima stalen vpogled v svoje delovne ure. Na koncu meseca pošlje izpis nadrejenim oz. v računovodstvo.

Pripravljena je tudi spletna aplikacija za vodstvo podjetja kjer lahko spremljajo evidenco za svoje zaposlene

Kratki opis na povezavi: http://www.stsistemi.si/ostale-storitve/vodimure.si

 

]]>
Nadgradnja programa Sun, 26 Aug 2007 23:11:56 +0200 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Nadgradnja-programa_450 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Nadgradnja-programa_450 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Obveščamo stranke da se bo od sobote 02.09.2023 do ponedeljka zjutraj 04.09.2023 izvaja nadgradnja programskega paketa Pantheon.

Zato bo delovanje programa moteno.

Hvala za razumevanje.

 

]]>
Spremembe pri poročanju za REK-O od 1.4.2023 Fri, 07 Apr 2023 05:19:02 +0200 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Spremembe-pri-porocanju-za-REK-O-od-142023_434 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Spremembe-pri-porocanju-za-REK-O-od-142023_434 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Uradnem listu RS, št. 166, z dne 30. 12. 2022 je objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev. V Pravilniku je na novo določena vsebina in oblika REK-O obrazca tako, da sta dodani polji:
 • A054a Oznaka dohodka (polja B), ki se všteva v davčno osnovo
 • A054z Znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo

 

Tako dopolnjen REK-O obrazec se uporablja za dohodke, izplačane od 1. aprila 2023 dalje.
Za izplačila posameznega dohodka iz polj B04 do B012, če je izplačan hkrati z drugim tovrstnim dohodkom v znesku, ki presega znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja od 1. 4. 2023 dalje se podatke o vrsti povračila (dohodka) na katerega se nanaša izplačan dohodek vpiše v polje A054a in A054z ter ločeno predlaganje REK obrazcev ni potrebno.
 
Poročanje v dodanih poljih v skladu s Pravilnikom je v Pantheon-u omogočeno z verzijo programa 1003100 z dne, 21.03.2023.
]]>
Informacije v zvezi z obračunom nadomestil v breme ZZZS za leto 2023 Sat, 04 Feb 2023 09:43:15 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Informacije-v-zvezi-z-obracunom-nadomestil-v-breme-ZZZS-za-leto-2023_427 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Informacije-v-zvezi-z-obracunom-nadomestil-v-breme-ZZZS-za-leto-2023_427 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo DELODAJALCEM
RAČUNOVODSKIM SERVISOM
PROGRAMSKIM HIŠAM

Spoštovani,

tudi tokrat vam posredujemo nekaj pomembnih informacij s področja obračuna in refundacij nadomestil plač.

1. Spodnji limit za nadomestilo v breme OZZ za leto 2023
Spodnji limit za obračun nadomestil plač v breme  OZZ je od maja 2022 naprej 60% minimalne plače in je za obdobje maj - december 2022 znašal 644,66 EUR.
Za obračune nadomestil plač od vključno januarja 2023 naprej spodnji limit znaša 722,02 EUR.

I. bruto tako ne more biti nižji od točnega zneska spodnjega limita (v primeru celomesečnega staleža v breme OZZ)  oziroma od preračunanega spodnjega limita. Preračunan spodnji limit dobimo tako, da celomesečni spodnji limit delimo z urami polne mesečne obveznosti pri delodajalcu (ki se zapišejo na zahtevku) in pomnožimo z urami v breme OZZ.

V primeru, da je obračun nadomestila v breme OZZ izveden po spodnjem limitu, se na eObračunu napolni polje ''urna osnova za nadomestilo'' z zneskom, ki ga dobimo, ko preračunan spodnji limit delimo z urami v breme ZZZS in znesek zaokrožimo na dve decimalki.

2. Količnik valorizacije
V povezavi: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q083YNCLAwcQ52C3EPc3QwMAs30C7IdFQHtTUO3/
so v datoteki ''Količniki od vključno leta 2022'' objavljeni količniki za obračun nadomestila v breme OZZ za vse mesece leta 2023.

3. Vštevanje dohodkov v osnovo za nadomestila v breme OZZ
V povezavi: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q083YNCLAwcQ52C3EPc3QwMAs30C7IdFQHtTUO3/
je v datoteki ''Pregled vseh plač in nadomestil, ki se štejejo v osnovo za nadomestilo'' čistopis vrst dohodkov iz REK-obrazcev, ki se vštevajo v osnovo. Dodan je tudi stolpec z navedbo polj za ure, ki se seštevajo v primeru posamezne vrste REK-obrazca. Prilagoditev je bila potrebna zaradi uvedbe obrazcev REK-O.

Pod preglednico so navedeni tudi vsi dodatki, ki se ne vštevajo v osnovo za nadomestila plač (ne glede na to, da za nekatere ni več oprostitve dohodnine).

4. Fiksni obračun nadomestil plač v breme OZZ
Za javni sektor je še vedno obvezen, za ostale subjekte pa možen fiksni obračun nadomestil plač po povprečni mesečni obveznosti in z izračunom normiranih ur, ne glede na to, da se od 1.1.2023 z REK-O obvezno poročajo v vseh poljih (P, M in S) le dejanske ure in to v celih zneskih.
Zaradi natančne definicije polj za ure na REK-O smo vas že z obvestilom 16.12.2022 informirali, da za vsa obdobja, za katera ste poročali in boste poročali z REK-i za plače in nadomestila dejanske ure, uporabite dejanske ure tudi za izračun skupnega števila ur osnove za nadomestila v breme OZZ (s temi urami se deli celoletna osnova, da dobimo izhodiščno urno osnovo).
 

]]>
Vzdrževalna dela na strežnikih DATALAB Tue, 24 Jan 2023 14:36:21 +0100 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Vzdrzevalna-dela-na-streznikih-DATALAB_425 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Vzdrzevalna-dela-na-streznikih-DATALAB_425 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Obveščamo vas, da smo prestavili datum vzdrževalnih del na Datalab-ovem strežniku.

 

Dela na strežniku bodo potekala v soboto 18. 2. 2023  in nedeljo 19. 2. 2023, z namenom povečanja varnosti podatkov. To pomeni, da nekatere naše storitve ne bodo delovale, program PANTHEON pa boste lahko vseeno uporabljali.

 

 

Čas vzdrževalnih del na strežnikih:

Od sobote 18. 2. 2023 od 10:00

do nedelje 19. 2. 2023 do 23:59

 

Katere storitve ne bodo delovale:

 • Nadgradnje programa PANTHEON.
 • vse Datalab storitve:
  • prenos podatkov iz AJPES-a
  • tečaji
  • eDokumentacija, varnostna kopija…
  • Usersite (navodila, naročila storitev, urejanje baz in uporabnikov na gostovanju

 

Prav tako ne bodo na voljo Datalab-ovi spletni portali:

 • za partnerje (Partnersite)
 • za uporabnike (Usersite)
 • za razvijalce (Developersite)
]]>
Nadgradnja programa Pantheon ST sistemi Wed, 28 Dec 2022 13:18:39 +0100 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Nadgradnja-programa-Pantheon-ST-sistemi_422 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Nadgradnja-programa-Pantheon-ST-sistemi_422 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Dne 31.12.2022 do 02.01.2023 bomo nadgrajevali podatkovne baze Pantheon.

Nadgradnja je potrebna zaradi uvedbe novih REK-O obrazcev.

V tem času bo delovanje programa moteno.
Za nevšečnosti se opravičujemo.

]]>
Novi Rek obrazci od 01.01.2023 Wed, 28 Dec 2022 13:14:08 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Novi-Rek-obrazci-od-01012023_421 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Novi-Rek-obrazci-od-01012023_421 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Enoten REK-O – od 1.1.2023 dalje

V skladu z zakonodajno spremembo  Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (Uradni list RS, št 60/22 in 96/22) je v programu PANTHEON z verzijo 10.0.30.00. omogočeno poročanje o izplačanih dohodkih na REK-O obrazcu.

 

REK-O obrazec se uporablja za izplačila dohodkov od 1. 1. 2023 dalje  in nadomešča REK-1, REK-1-a, REK-1f, REK-2 obrazce in obrazec PNIPD (veljavne do 31. 12. 2022).

Povezava do Pantheon navodil

]]>
Noveli ZZVZZ-R in ZDR-1C - skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca ali samozaposlenega Thu, 17 Feb 2022 15:45:54 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Noveli-ZZVZZ-R-in-ZDR-1C---skrajsanje-obdobja-izplacevanja-nadomestila-v-breme-delodajalca-ali-samozaposlenega_357 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Noveli-ZZVZZ-R-in-ZDR-1C---skrajsanje-obdobja-izplacevanja-nadomestila-v-breme-delodajalca-ali-samozaposlenega_357 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo v Uradnem listu RS št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022 sta bili objavljeni dve pomembni noveli:

 • Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki spreminja 137. člen ZDR in
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), ki spreminja 29. člen ZZVZZ.


Oba zakona začneta veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu, uporabljata pa se od 1. marca 2022. Noveli vplivata na več postopkov pri obračunu nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so opisani v nadaljevanju.

Izračun 1. delovnega dne v breme ZZZS

ZDR-1C in ZZVZZ-R določata skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca oziroma samostojnega zavezanca (samostojni podjetniki, kmetje, družbeniki idr.), in sicer iz 30 na 20 delovnih dni, če je razlog zadržanosti:

 • 01-bolezen
 • 02-poškodba izven dela
 • 05-poškodba po tretji osebi izven dela


Nadomestilo za mesec marec 2022 in nadaljnje mesece bo izplačano v breme OZZ, če bo zavarovanec dosegel 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo pred 1. marcem 2022, ali če bo ta pogoj dosegel v mesecu marcu 2022 oziroma v naslednjih mesecih. To pomeni, da se:

 • za vse zadržanosti od dela iz razlogov 01, 02 in 05 od vključno 1. 3. 2022 (torej pri obračunu nadomestil za mesec 03 2022 in nadaljnje mesece) nadomestilo obračuna v breme ZZZS od vključno 21. delovnega dne.
 • za vse zadržanosti od dela iz razlogov 01, 02 in 05 do vključno 28. 2. 2022 (torej pri obračunu za mesec 02 2022 in pretekle mesece) nadomestilo obračuna v breme ZZZS od vključno 31. delovnega dne.

Zaradi lažjega razumevanja navajamo dva primera (več jih najdete v drugi prilogi na dnu sporočila):
A. Zavarovanec je začasno nezmožen za delo zaradi bolezni od 28. 1. 2022. Dne 24. 2. 2022 doseže 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo (delovni koledar od ponedeljka do petka), nadomestilo je še za celotni februar 2022 v breme delodajalca oz. samostojnega zavezanca. Ker se zakon uporablja šele od 1. 3. 2022, bo nadomestilo plače izplačano v breme OZZ od 1. 3. 2022 dalje (ne glede na to, da je bil 21. delovni dan izpolnjen že v februarju 2022).

B. Zavarovanec je začasno nezmožen za delo zaradi poškodbe izven dela od 24. 2. 2022. Dne 24. 3. 2022 doseže 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo (delovni koledar od ponedeljka do petka). Ker se zakon uporablja od 1. 3. 2022, bo nadomestilo plače izplačano v breme OZZ od 25. 3. 2022 dalje (torej od 21. delovnega dne). Nadomestilo plače za obdobje 24. 2. - 28. 2. 2022 in za 1. 3. - 24. 3. 2022 bremeni delodajalca oz. samostojnega zavezanca.


Samostojni zavezanci navedeno upoštevajo tudi pri oddaji obrazcev OPSV v FURS-ov elektronski sistem eDavki, torej da jih v primeru razlogov 01, 02 in 05 bremenijo prispevki za marec 2022 in nadaljnje mesece le za prvih 20 delovnih dni začasne nezmožnosti (upoštevaje, da je delovni koledar v skladu s Pravili OZZ za samostojne zavezance razdeljen na 5 delovnih dni).

Pri tej spremembi (30-->20 delovnih dni)  pa se pristojnost za odločanje o zadržanosti od dela ne spreminja. To pomeni, da še naprej izbrani osebni zdravnik odloča 30 koledarskih dni o začasni nezmožnosti za delo  (razen če gre za nego, za katero za določeno, da sam odloča krajše obdobje), imenovani zdravnik pa odloča od vključno 31. koledarskega dne zadržanosti.

Za razloga zadržanosti 03-poklicna bolezen in 04-poškodba pri delu ostaja štetje delovnih dni v breme ZZZS enako kot do sedaj - torej je nadomestilo v breme ZZZS od 31. delovnega dne (in odločanje imenovanega zdravnika od vključno 31. koledarskega dne).Prejšnja zadržanost pri recidivu:  30 delovnih dni --> 20 delovnih dni

ZDR-1C prinaša spremembe tudi v primeru četrtega odstavka 137. člena (t.i. recidiv).

 • Ko je prva začasna zadržanost zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe izven dela (razlog 02, 05), ki bremeni delodajalca, v mesecu februarju 2022 ali prej (da se je torej zaključila do konca februarja 2022), mora biti le-ta do 30 delovnih dni, nato sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni (zavarovana oseba dela), nato pa sledi nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, ki jo potrdi imenovani zdravnik z odločbo (od prvega dne te druge, nove zadržanosti).
 • Ko je prva začasna zadržanost zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe izven dela (razlog 02, 05), ki bremeni delodajalca, v marcu 2022 ali pozneje (tudi če se je zadržanost začela v februarju, a se je nadaljevala v marec 2022), mora biti le-ta do 20 delovnih dni, nato sledi prekinitev staleža v trajanju manj kot 10 delovnih dni (zavarovana oseba dela), nato pa nova zadržanost od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela, ki jo potrdi imenovani zdravnik z odločbo (od prvega dne te druge, nove zadržanosti).121. dan --> 81. dan

ZDR-1C prinaša spremembe v primeru tretjega odstavka 137. člena ZDR, in sicer skrajšanje obdobja iz 120 delovnih dni na 80 delovnih dni.


Delodajalec izplača nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi bolezni (razlog 01) ali poškodbe, ki ni povezana z delom (razloga 02 in 05), v posameznem koledarskem letu največ za:

 • 120 delovnih dni, če je šlo za leto 2021 (ali prejšnja leta) oziroma
 • 80 delovnih dni, če gre za leto 2022 (ali naslednja leta).


Za čas daljše odsotnosti, to je:

 • od vključno 121. delovnega dne (v letu 2021 ali prej) oziroma
 • od vključno 81. delovnega dne (v letu 2022 ali pozneje)  

izplača delodajalec nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ob pogoju, da je o zadržanosti od vključno 121.delovnega dne (leta 2021 ali prej)  oz. 81. delovnega dne (leta 2022 ali pozneje) z odločbo odločil imenovani zdravnik.

Delavec mora sam sporočiti svojemu osebnem zdravniku, kdaj bo nastopil 81. delovni dan (v letu 2022 ali prihodnjih letih), da ta datum osebni zdravnik vpiše v predlog imenovanemu zdravniku, ki bo odločil o začasni nezmožnosti za delo iz razlogov 01, 02 in/ali 05 od vključno tega 81. delovnega dne.

Delodajalec mora ob vložitvi zahtevka za refundacijo v takih primerih priložiti eBOL-e za razloge 01, 02 in 05, na katerih so zadržanosti, ki so bremenile delodajalca in ustrezne plačilne liste, iz katerih je razvidno, da je bilo nadomestilo za 80 delovnih dni iz navedenih razlogov v breme delodajalca delavcu dejansko izplačano.

V 80 delovnih dni v breme delodajalca, ki so pogoj za uveljavitev pravice iz 3. odstavka 137. člena ZDR, se seštevajo delovni dnevi, izplačani v breme delodajalca, za mesece januar, februar, marec....za november in za december tekočega leta, seveda ob pogoju, da jih je delodajalec dejansko izplačal.

___________________

Predvidoma v drugi polovici marca 2022 bodo pripravljene spremembe na eObračunu v okviru eZahtevka tudi na portalu SPOT. Opisane spremembe morajo biti implementirane tudi v programe za obračun plač in nadomestil pri delodajalcih in računovodskih servisih ter pri oddaji eZahtevkov preko vmesnika eNDM.

V prvi priponki je še nekaj dodatnih primerov glede prehoda na izračun v breme ZZZS od 21. delovnega dne.

V drugi priponki je ažurirana zbirna preglednica postopkov odločanja, prehoda v breme ZZZS in %  osnove po posameznih razlogih zadržanosti, ki je sicer priloga 4 k Pravilniku o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil.

novela-zzvzz---od-21.-delovnega-dne-v-breme-v-breme-zzzs---

primeri.xlsxpriloga-4---od-1.3.2022---zzvzz-r-in-zdr-1c.002.xlsx
 

 

]]>
Obvestilo o nadgradnji programa Fri, 08 May 2020 11:37:49 +0200 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Obvestilo-o-nadgradnji-programa_137 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Obvestilo-o-nadgradnji-programa_137 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Obveščam uporabnike da se bo čez vikend od sobote 09.05.2020 od 15:00 ure dalje  in do nedelje  10.05.2020 odvijala nadgradnja programskega paketa Pantheon na verzzijo 19.20 zaradi sprememb pri obračunu plač bolniške po 11.04.2020.

Hvala za razumevanje.

]]>
Osnova za izračun nadomestila za čakanje na delo Thu, 07 May 2020 13:55:10 +0200 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Osnova-za-izracun-nadomestila-za-cakanje-na-delo_136 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Osnova-za-izracun-nadomestila-za-cakanje-na-delo_136 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Članek je objavilo podjetje Datalab

Več na to temo na straneh podjeta Datalab. ]]>
Dvig praga za oprostitev DDV-ja Thu, 31 Jan 2013 11:41:01 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dvig-praga-za-oprostitev-DDV-ja_20 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dvig-praga-za-oprostitev-DDV-ja_20 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo V Uradnem listu z dne 25.01.2013 je bil objavljen Sklep Sveta Evropske unije, na podlagi katerega se Sloveniji dovoli oprostitev DDV za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50 000 EUR.

Ko bo obvestilo o objavi Sklepa EU objavljeno v UL RS, se bo višji prag začel uporabljati šele s prvim dnem drugega koledarskega meseca (se pravi predvidoma z 01.03.2013).

]]>
Minimalna plača od 01.01.2013 Thu, 31 Jan 2013 11:30:42 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Minimalna-placa-od-01012013_19 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Minimalna-placa-od-01012013_19 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2013 dalje, je 783,66 eurov.

]]>
Izredni popravek 55.99.11 Tue, 29 Jan 2013 14:39:33 +0100 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Izredni-popravek-559911_12 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Izredni-popravek-559911_12 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Izšel je izredni popravek 55.59.11, ki vsebuje popravek na fiskalizaciji za hrvaško lokalizacijo in nekaj splošnih popravkov. Uporabnikom, ki imate težave na verziji programa 55.59.10, npr. s pojavljanjem napak ali zapiranjem programa na ročnem vnosu izpiskov ali na drugih delih programa, priporočamo nadgradnjo na popravek programa 55.59.11.

 

Če želite nadgraditi verzijo programa, nas kontaktirajte.

 

Vir: http://www.datalab.si/novice/novica/item/2013/01/09/izredni-popravek-555911/

]]>
Pavšalna obdavčitev Tue, 29 Jan 2013 14:46:36 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Pavsalna-obdavcitev_11 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Pavsalna-obdavcitev_11 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Po novem letu boste podjetja in podjetniki, ki nimate več kot 50.000 EUR letnih prihodkov, lahko obdavčeni po pavšalu. S tem vam ne bo treba to dokumentirati kot dejanskih stroškov, ampak se vam bo 70% prihodkov priznalo kot normirani strošek, na razliko 30% od prihodkov pa se vam bo obračunal 20% davek.

 

Primer: Podjetniki, ki bo leta 2013 imel 50.000 prihodkov, bo po pavšalni obdavčitvi na 15.000 EUR davčne osnove plačal letno 3.000 EUR dohodnine.

 

Komu se splača biti pavšalno obdavčen in komu ne?
Načeloma bodo največ od pavšalne obdavčitve imeli poslovni svetovalci, finančniki, kreativci, tisti, ki prodajajo svoje znanje in intelektualne storitve, saj imajo zelo malo dejanskih stroškov. Po drugi strani pa bo takšna obdavčitev redko koristila malim proizvodnim, trgovskim podjetjem, frizerjem, avtomehanikom, prevoznikom, gostincem… Upoštevati je namreč treba tudi, da pri pavšalni obdavčitvi odpadejo vse davčne olajšave in tako ne moremo zbijati davčne osnove. Kljub temu, da pri pavšalni obdavčitvi ni potrebno voditi poslovnih knjig, pa je še vedno potrebno voditi DDV evidence, plače, socialne prispevke. Tako je po mnenju številnih ta sklep o pavšalni obdavčitvi muha enodnevnica.

Svojo odločitev ugotavljanje davčne osnove po pavšalni obdavčitvi lahko podjetniki in podjetja priglasite na DURSU najpozneje do 31. marca tekočega leta, torej leta, za katero želite biti pavšalno obdavčeni.

]]>
Določene spremembe pri DDV-ju po 01.01.2013 Tue, 29 Jan 2013 14:47:27 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dolocene-spremembe-pri-DDV-ju-po-01012013_9 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dolocene-spremembe-pri-DDV-ju-po-01012013_9 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Skrajni rok za izdajo računov je predpisan za primere opravljanja dobav blaga v drugo državo članico Unije ter pri opravljanju storitev, za katere je DDV dolžan plačati prejemnik storitev v drugi državi članici Unije. V teh primerih je skrajni rok za izdajo računa 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek (dobava).

 

Uvedena je enakovredna obravnava papirnih in elektronskih računov, s čimer se odpravljajo ovire za elektronsko izdajanje računov. Davčnim zavezancem pa se pri tem nalagajo dodatna dokazna bremena. Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa.

 

Spremembe so minimalne. Določeno je, da mora davčni zavezanec račune hraniti v izvirni obliki, v kateri so bili računi poslani. To pomeni, da se za papirne račune zahteva hramba v papirni obliki, za elektronske račune pa hramba v elektronski obliki. V primeru, da se računi hranijo v elektronski obliki, se zahteva, da se tudi podatki, ki jamčijo pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa prav tako shranijo z elektronskimi sredstvi.

]]>
Obdavčitev avtorskih, podjemnih in drugih pogodb Tue, 29 Jan 2013 14:45:19 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Obdavcitev-avtorskih--podjemnih-in-drugih-pogodb_8 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Obdavcitev-avtorskih--podjemnih-in-drugih-pogodb_8 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Po novem letu bo treba prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačati prav za vsa plačila, za dela in storitve, ki jih zakon o dohodnini šteje za dohodek. Če prejemnik ni že pokojninsko zavarovan, ni študent ali upokojenec, se bo moral obvezno zavarovati. Ti zavarovanci bodo kot vsi drugi od vseh prejetih plačil plačali enak prispevek kot vsi drugi zavarovanci: to je prispevek zavarovanca po stopnji 15,55%, delodajalci pa bodo plačevali prispevek po 8,85%. S temi plačili bo zavarovanec imel priznano pravico do pokojninske dobe in prejemki iz tega razmerja se mu bodo vštevali v pokojninsko osnovo. V to bodo vključena naslednja delovna razmerja, in sicer:

- podjemna pogodba

- avtorske pogodbe

- druge civilno pravne pogodbe

- dela prokurista oz. poslovodne osebe

 

Seveda vse to velja za osebe, ki opravljajo navedena dela, niso pa pokojninsko zavarovani po drugih osnovah. Za vse tiste, ki so že pokojninsko zavarovani na podlagi rednega dela ali na podlagi opravljanja dejavnosti, bodo morali plačati samo prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen - za ta prispevek velja stopnja 8,85%. Enak prispevek bo za pogodbeno delo upokojencev. Pri tem posebnem zavarovanju zavarovanca ne teče pokojninska doba in se ti prejemki ne štejejo v pokojninsko osnovo. Ti prispevki namreč prinašajo zavarovanje samo za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

]]>
Dvig praga za DDV Tue, 29 Jan 2013 14:44:20 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dvig-praga-za-DDV_10 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dvig-praga-za-DDV_10 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, ki ukinja številne obveznosti davka na dodano vrednost za davčne zavezance, ki poslujejo z letnim prometom do največ 50.000 evrov. Navedena sprememba je že upoštevana v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV‐1G; UL RS št. 83/12) v 21. in 27. členu, zato spremembe Zakona o davku na dodano vrednost v zvezi s tem odstopanjem niso potrebne. Torej meja za DDV se dviga iz 25.000 € na 50.000 €, potrditi pa jo še mora Direktiva EU in nastopi s prvim dnem drugega koledarskega meseca, ki sledi mesecu objave. Iz DDV sistema boste lahko izstopili vsi tisti, ki ne boste oz. ne presegate meje 50.000 € letnega prometa in niste vstopili v DDV prostovoljno.

]]>
Popisovanje sredstev in obveznosti ob koncu leta Tue, 29 Jan 2013 14:40:52 +0100 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Popisovanje-sredstev-in-obveznosti-ob-koncu-leta_14 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Popisovanje-sredstev-in-obveznosti-ob-koncu-leta_14 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Ker je samo popisovanje osnovnih sredstev precej zamudno, so v Datalabu v PANTHEON vgradili možnost, ki popisovanje bistveno poenostavi, saj je popis podprt s čitalci, povezanimi s poslovnim informacijskim sistemom. Z njimi je popisovanje osnovnih sredstev in skladišč hitro in z manj napakami.

 

Če rabite pomoč pri nastavitvah za popis osnovnih sredstev, nas kontaktirajte.

 

Vir: ftp://ftp.datalab.si/Marketing/E_novice/December_2012_tiskane.pdf

]]>